นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการชุดย่อย

  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการตรวจสอบ
  • คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์
ประธานกรรมการบริหาร
นาย นาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี
รองประธานกรรมการบริหาร
นาย ภาณุ อิงคะวัต
กรรมการบริหาร
นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร
นาย ปิลัญชัย ประดับพงศ์
กรรมการบริหาร

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร : นาย ปิลัญชัย ประดับพงศ์

พันโท ทวีสิน รักกตัญญู
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล
กรรมการตรวจสอบ
นาย พิสิต จึงประดิษฐภัณฑ์
กรรมการตรวจสอบ
พันโท ทวีสิน รักกตัญญู
ประธานกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
นาย สมโภชน์ อินทรานุกูล
กรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
นาย นาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี
กรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง