นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท

นาย สมโภชน์ อินทรานุกูล
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์
รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
นาย ปิลัญชัย ประดับพงศ์
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
นาย นาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี
กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
นาย ภาณุ อิงคะวัต
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
นางสาว กมรวรรณ ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษัท
พล.ต.อ. เรืองศักดิ์ จริตเอก
กรรมการอิสระ
พันโท ทวีสิน รักกตัญญู
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นาย พิสิต จึงประดิษฐภัณฑ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัทฯ : นาย ปิลัญชัย ประดับพงศ์