นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107559000141
ประเภทธุรกิจ ดำเนินธุรกิจในลักษณะ Holding Company ด้านการลงทุนและการจัดการ
ทุนจดทะเบียน 1,054,903,750 บาท
มูลค่าหุ้น หุ้นละ 1.00 บาท
ที่ตั้งสำนักงาน 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 18 อาคาร เอ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +662 079 9765
โทรสาร +662 079 9755
เว็บไซต์ http://www.mudman.co.th