บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)
 

ผู้นำธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม และไลฟ์สไตล์แบรนด์ระดับโลก

เกี่ยวกับเรา

บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 ดำเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยลงทุนและเป็นผู้ถือหุ้น 100% ในบริษัทย่อยที่บริหารแบรนด์ด้านธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม และไลฟ์สไตล์ระดับโลก โดยมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ของตนเองและสิทธิแฟรนไชส์ ปัจจุบันบริษัทฯ มีธุรกิจ 2 ประเภท ดังนี้

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

1. บจ. โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย)

ได้รับสิทธิภายใต้สัญญามาสเตอร์แฟรนไชส์ เพื่อผลิตและจำหน่ายโดนัทและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ “Dunkin’ Donuts” ในประเทศไทย และมีสิทธิในการเปิดร้าน Dunkin’ Donuts ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว (Exclusivity Right) โดยปัจจุบันมี 307 สาขาทั่วประเทศ*

2. บจ. เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย)

ได้รับสิทธิภายใต้สัญญามาสเตอร์แฟรนไชส์ (Master Franchise Agreement) จาก ABP Corporation (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ในการผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ ภายใต้เครื่องหมายการค้า Au Bon Pain ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว (Exclusivity Right) โดยปัจจุบันมี 72 สาขาทั่วประเทศ*

3. บจ. โกลเด้น สกู๊ป

ได้รับสิทธิภายใต้สัญญามาสเตอร์แฟรนไชส์ (Master Franchise Agreement) จาก Baskin Robbins Franchising LLC (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิเดียวกันกับ Dunkin’ Donuts โดยภายใต้สัญญาดังกล่าว บจ. โกลเด้น สกู๊ป มีสิทธิในการนำเข้าและจำหน่ายไอศกรีมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เครื่องหมายการค้า Baskin Robbins ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว (Exclusivity Right) โดยปัจจุบันมี 34 สาขาทั่วประเทศ*

4. บจ. เกรฮาวด์ คาเฟ่

ประกอบธุรกิจร้านอาหารบริการเต็มรูปแบบสไตล์แฟชั่นคาเฟ่ ภายใต้แบรนด์ Greyhound Café ในคอนเซ็ป “Simple with Creative Twist” พร้อมทั้งมีการให้สิทธิแฟรนไชส์กับผู้ที่ได้รับสิทธิในการดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ดังกล่าว โดย Greyhound Café เป็นร้านอาหารที่มีการจัดวางรูปแบบเมนูอาหารและการตกแต่งร้านที่มีเอกลักษณ์ อีกทั้งมุ่งเน้นในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของรสชาติอาหารและบริการภายในร้าน โดยปัจจุบันมี 14 สาขาทั่วประเทศ และ 14 สาขาในต่างประเทศ*

5. ครัวเอ็ม (M Kitchen)

ประกอบธุรกิจบริหารศูนย์อาหารในโรงพยาบาล (Cafeteria) และบริการอาหารสำหรับผู้ป่วยใน (IPD Food Services) โดยเริ่มต้นดำเนินธุรกิจที่โรงพยาบาลรามคำแหง และมีแผนขยายธุรกิจบริหารศูนย์อาหารในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนนานาชาติ เป็นต้น โดยปัจจุบันมีจำนวน 1 สาขา*

ธุรกิจไลฟ์สไตล์

บจ. เกรฮาวด์

มีจุดเริ่มต้นจากธุรกิจจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี มีจุดเด่นเรื่องความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ความเป็นผู้นำในการนำเสนอสไตล์ใหม่ๆ และความริเริ่มสร้างสรรค์ โดยแบรนด์ Greyhound มีการเติบโตจนกลายเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ครบวงจร และมีการใช้แบรนด์ดังกล่าวในการต่อยอดธุรกิจอื่นๆ เช่น Greyhound Café เป็นต้น โดยปัจจุบันมี 14 สาขาในกรุงเทพฯ*


* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ผลการดำเนินงาน สำหรับปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สำหรับปี
2556 2557 2558 2559/1
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
รายได้รวม 1,855 2,235 2,889 2,992
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (EBIT) 87 49 32 (132)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 29 (35) (43) (168)

หมายเหตุ: /1 บันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ของ บจ. เกรฮาวด์ เท่ากับ 155 ล้านบาทในปี 2559

กลยุทธ์การแข่งขัน

สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ให้ทันความต้องการของผู้บริโภค
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในทุกจุด ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิตและจัดส่ง ตั้งแต่ครัวกลาง ไปยังศูนย์กระจายสินค้าและสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ
เชื่อมั่นในศักยภาพของแบรนด์ โดยค้นคิดกลยุทธ์การตลาดในรูปแบบต่าง ๆ ลงทุนและพัฒนาแบรนด์ให้เกิดกระแสนิยม ขยายสาขาแบบเชิงรุกให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมั่น ลงทุนในการพัฒนาทีมงานและบุคลากร ให้เกิดพลังร่วมที่แข็งแกร่ง สร้างธุรกิจสู่ความสำเร็จ ภายใต้การกำกับดูแลจากคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีความชำนาญ มากด้วยประสบการณ์ สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของแฟรนไชส์ ดึงดูดผู้มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายการระดมทุน

เงินทุนหมุนเวียนและใช้สำหรับการดำเนินการทั่วไปของบริษัทฯ

การชำระเงินกู้ยืม

ลงทุนขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

รายละเอียดการเสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) (”บริษัทฯ”)
Ticker
MM
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จำนวนที่ออกและเสนอขาย

1. ไม่เกิน 41,437,135 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SST (Pre-emptive Right)

2. ไม่น้อยกว่า 169,543,615 หุ้น และหุ้นในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SST (Pre-emptive Right) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

1.00 บาท

ราคาเสนอขาย

5.25 บาทต่อหุ้น

มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1,054,903,750 ถึง 1,160,394,125 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

วันที่ 3-5 เม.ย. 2560

ได้แก่ ความเสี่ยงจากการไม่ได้ต่อสัญญาแฟรนไชส์หรือการถูกยกเลิกจากการผิดเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาแฟรนไชส์ ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงในอุตสาหกรรม ความเสี่ยงจากการจัดหาพื้นที่เช่าสาขา ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่อสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเช่าพื้นที่สาขาร้านค้าปลีก ความเสี่ยงจากการที่สาขาไม่สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมาย ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงช่องทางการจัดจำหน่ายรายใหญ่ ความเสี่ยงจากการปรับเพิ่มขึ้นของต้นทุนบุคลากร ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เป็นผลิตผลทางการเกษตร ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ให้บริการบริหารสินค้าคงคลังภายนอกเพียงเจ้าเดียวในการขนส่งและกระจายสินค้า ความเสี่ยงจากความเสื่อมสภาพของวัตถุดิบและอาหาร ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ การเมืองและภัยธรรมชาติ ความเสี่ยงด้านการถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และความเสี่ยงจากกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย

ได้แก่ ความเสี่ยงจากการผิดเงื่อนไขและการมีข้อจำกัดบางประการของสัญญาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล และข้อจำกัดในการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ) ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากโอกาสในการด้อยค่าของค่าความนิยมและ/หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการควบรวมกิจการและเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการจัดหาบุคลากร ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตน้อยราย และความเสี่ยงจากสัญญาเช่าโรงงานครัวที่เป็นสัญญาเช่าระยะสั้น

ได้แก่ ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50

ได้แก่ ความเสี่ยงจากการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ หลังเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ


ข้อมูล Filing ณ วันที่ 12 มกราคม 2560