นักลงทุนสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร

นาย นาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานบริหารฝ่ายพัฒนาบุคคลากร (รักษาการ)
นางสาว หรรษา เสริมศรี
รองประธานบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางสาว วิมลรัตน์ อัศวชัยวิศิษฐ์
รองประธานบริหารฝ่ายจัดซื้อ
นางสาว ลภาพร เตียสกุล
รองประธานบริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
นางสาว นบเกล้า ตระกูลปาน
รองประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ