นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
สิ่งที่แนบมาด้วย
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ดาวน์โหลด
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด
ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ดาวน์โหลด
เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ แบบการลงทะเบียน และหนังสือ มอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (แบบ ก และแบบ ข) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ ค. ดาวน์โหลด