นักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 07/04/2560
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 5,045
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 23.41

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 04/05/2561 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,485
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 94.99

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) 677,939,000 64.27
2.  บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) 78,718,600 7.46
3.  นายทวีฉัตร จุฬางกูร 51,746,900 4.91
4.  นายภาณุ อิงคะวัต 23,534,800 2.23
5.  CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 16,763,400 1.59
6.  นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ 8,133,937 0.77
7.  น.ส.ดวงแข ชินธรรมมิตร์ 7,685,373 0.73
8.  นายนเรศ งามอภิชน 7,500,000 0.71
9.  น.ส.ดวงดาว ชินธรรมมิตร์ 7,192,112 0.68
10.  นางกมลี ปัจฉิมสวัสดิ์ 6,775,582 0.64
11.  นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด 6,770,200 0.64
12.  นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 6,727,500 0.64
13.  นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ 6,245,040 0.59