นักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้น ก่อนการเสนอขาย ภายหลังการเสนอขาย
จำนวน (หุ้น) ร้อยละ จำนวน (หุ้น) ร้อยละ
1. บมจ. ทรัพย์ศรีไทย 677,939,000 80.33 677,939,000 64.27
2. บมจ. น้ำตาลขอนแก่น 78,718,600 9.33 78,718,600 7.46
3. ครอบครัวชินธรรมมิตร์ 30,925,200 3.66 30,925,200 2.93
4. นาย ภาณุ อิงคะวัต 23,534,800 2.79 23,534,800 2.23
5. Honour Key Corporation Limited 14,083,500 1.67 14,083,500 1.34
6. ครอบครัวแต้มศิริชัย 4,498,300 0.53 4,498,300 0.43
7. นาง ชลิตา ไววิทยะ 3,007,300 0.36 3,007,300 0.29
8. นาง กัลยรัตน์ สุมิตร 2,811,400 0.33 2,811,400 0.27
9. Shine Privilege Limited 2,679,900 0.32 2,679,900 0.25
10. นาง พรศิริ โรจน์เมธา 1,676,600 0.20 1,676,600 0.16